TEIDE LG80070B

Arnés anticaiguda universal amb tres punts de fixació.

27.21

Anella dorsal de suspensió per a col·locació d'elements d'amortiment.
Dues anelles pectorals de fixació.
Sivelles d'ajust en les cintes de les espatlles, cuixes i cinta secundària.
Cinta subglútea d'unió entre les dues cintes de les cuixes.
Standard: EN361 (arnès de cos sencer).